نحوه استفاده ازرنگهادرلباس:

بیشترافرادبدلیل علاقه به یک رنگ خاص بیشترلباسهایشان را درآن مایه انتخاب می کنند درحالیکه ازقدرت رنگهاوتوانایی تاثیرگذاری آنهابرشخصیت خود بی اطلاع هستید.واقعیت این است که آنچه درهرملاقات ،پیش ازچیزهای دیگربه چشم بیننده می رسد،لباس ورنگ لباس طرف مقابل است.بنابراین رنگها می توانندعلاوه برایجاداثرات متفاوت برخلق وخوی افراد ،برروابط آنها بادیگران نیز تاثیربگذارند.

استفاده ازرنگ ارغوانی در پوشش

نحوه ست کردن لباس

استفاده ازرنگ ارغوانی درلباسها:

رنگ ارغوانی برای پوشش بیرون منزل رنگی بسیار جذاب است.این رنگ برای پوششهای ساده وبعضی ازلباسها مثل شال وروسری یا تی شرت ، مناسب خواهد بود.بدلیل متفاوت بودن این رنگ نسبت به سایر رنگها برای پوششی مثل کفش وبوت جالب نیست.پیشنهاد ما بشما استفاده ازاین رنگ درپوششهای ساده است.

شیک پوشی بارنگ ارغوانی

نحوه ست کردن لباس:

استفاده از رنگ عنابی:

رنگ عنابی شیک وسنگین است ویک رنگ پاییزی است.یکی ازویژگیهای عنابی،قابلیت ست کردن آن با رنگهای تیره وروشن است.

رنگ عنابی یکی ازرنگهای ویژه پاییز است.