مطالب توسط she1

نحوه استفاده ازرنگهادرلباس:

بیشترافرادبدلیل علاقه به یک رنگ خاص بیشترلباسهایشان را درآن مایه انتخاب می کنند درحالیکه ازقدرت رنگهاوتوانایی تاثیرگذاری آنهابرشخصیت خود بی اطلاع هستید.واقعیت این است که آنچه درهرملاقات ،پیش ازچیزهای دیگربه چشم بیننده می رسد،لباس ورنگ لباس طرف مقابل است.بنابراین رنگها می توانندعلاوه برایجاداثرات متفاوت برخلق وخوی افراد ،برروابط آنها بادیگران نیز تاثیربگذارند.