ست کردن رنگهای بژ

رنگهایی مانند شتری،کرم،خردلی،بژ ،تداعی کننده اصالت وشیک بودن می باشند.باپوشیدن این رنگها ،ظرافت زنانگی راباجدیت تافیق خواهید کرد.ترکیب این رنگها ناخودآگاه احترام سایرین رابرمی انگیزد.